Våra Tjänster

Stratergos verksamhet bygger på dokumenterad forskning (se vår forskning för publikationer) och etablerad praktisk know-how.

Tryck på någon av våra tjänster för att läsa mer.

Analys

Den digitala samhällstransformationen vi befinner oss i medför både hot och möjligheter för företag och organisationer. I de flesta sektorer och branscher har det tidigare räckt med att ”rulla” strategier och budget från ett år till nästa för att hålla ägare och kunder nöjda. Förnyelse har historisk sett främst varit verktyg för uttalat innovativa företag som LM Ericsson, Google och Apple. Med intåg av högpresterande produkter såsom 3D-skrivare som möjliggör enstyckstillverkning för privatpersoner och 4G-teknik som gör informationsutbyte och kommunikation säker, snabb och billig, skapas möjligheter och hot för förändring av hela branscher.

Stratergo har kompetens att genomföra valida och relevanta nulägesanalyser, inklusive framtidsscenarier.

Stratergo gör analyser inom följande områden:

 • Affärsmodellsinnovation: Hur kan företaget öka sin förmåga att skapa och fånga kundnytta och värde?
 • Kärnkompetens: Vilka kompetenser och förmågor bidrar mest till vår framgång?
 • Dynamisk förmåga: Hur stor är risken för att branschen/sektorn vi verkar inom kommer utsättas för disruption (såsom Uber inom taxinäringen, eller Skype för telefoni) och hur kommer det att påverka vår verksamhet?
 • Innovationsförmåga: Hur kan vi bli mer innovativa?
 • Företagsutveckling: Hur kan vi förfina företagets lönsamhet och tillväxt?

Utbildning

Kompetens är en av de få saker som ökar ju mer den används. I en snabbrörlig och dynamisk omvärld som beskrivits ovan blir de anställdas kompetens och deras förmåga och motivation att använda den, avgörande för företagets framgång.

Stratergos hela verksamhet utgår från individer och organisationers kompetenser. Vår VDs doktorsavhandling handlar faktiskt om just detta. Du kan ladda ned den gratis här.

Stratergo utbildar inom följande moduler:

 • Strategi
 • Industriell försäljning och marknadsföring inklusive kundrelationer, istället för att effektivisera och kostnadsbespara.
 • Innovationskompetens och -förmåga.
 • Affärsmodellsinnovation.
 • Dynamisk förmåga för individ, grupp och organisation (förändring och utveckling av organisation).
 • Värdeinnovation och kundnytta.

Modulerna är fristående men kan kopplas ihop och ges i sekvens, både som föreläsning där vi ger grunderna inom modulen, och som workshops, där deltagarna under vår ledning i grupper får diskutera och arbeta igenom ett antal frågeställningar som rör verksamheten.

En föreläsning inom Strategimodulen innehåller följande delar:

 1. Basen: Grundläggande strategibegrepp och beståndsdelar.
 2. Sammanhanget: Konkurrensförmåga samt betydelsen av företagstillväxt och utveckling.
 3. Verktyg: Centrala strategimodeller och -metoder.
 4. Tillämpningar: Strategier för att forma och utveckla företaget, dess resurser (lokaler, material utrustning) och kompetenser (individer och grupper av anställda).

Förändring

Den verksamhet som inte förändrar sig riskerar att stagnera. Förändring är dessvärre något som är svårt och komplicerat; de flesta individer föredrar ”status quo” framför en okänd förändrad situation. För verksamheter är det därför viktigt att förankra och genomföra förändringar hos de anställda. Med inflytande och delaktighet i processen föds ofta ett ökat engagemang, som kan ge mycket positiva resultat för verksamheten.

Stratergo arbetar med förändring på tre nivåer:

 • Individ: med coachning för specialister och chefer inför speciella situationer.
 • Grupp: med utveckling mot gemensamma mål samt projektdynamik.
 • Organisation: med att utveckla organisationen mot en förändrad verksamhet eller omvärld.